שליח וולט? עם ג׳יגה תעבדו חכם!

המודל של jiga נועד לאפשר לשליחי וולט  ליהנות מכל העולמות – גם לשמור על גמישות מקסימלית וגם לקבל תלוש.

זה עובד כך – וולט מעבירים ל jiga תשלום עבורך פעמיים בחודש. jiga מחשבים תלוש ומעבירים לך את התשלום בהעברה בנקאית באותו יום ללא עיכובים. מהרגע שנרשמתם (הרשמה חינם) אנחנו מטפלים בכל ההתחשבנות מול וולט ומול רשויות המס ואתם פטורים מלהתעסק בניירת כלשהיא.

חברת Jiga מנוהלת על ידי רואה חשבון אשר דואג למינימום מיסים לשליחים.

 1. תלוש משכורת כחוק – ניכויי עובד ומעביד מלאים הכוללים: ביטוח לאומי/מס הכנסה/ מס בריאות/פנסיה. אתה תקבל אותו אחת לחודש.
 2. אין צורך בפתיחת תיק בביטוח לאומי. גם ביטוח לאומי כלול בתלוש.
 3. לעובדי וולט יש הטבה בעמלה שהחברה גובה – 3.5% בלבד מסה"כ התשלומים שלכם וזו העמלה היחידה. אין עמלת מינימום.
איך מצטרפים לJiga? זה פשוט מאוד!

תהליך ההרשמה קל מאוד ומהיר:

 • נרשמים כאן
 • או שמגיעים למשרדים של חברת ״ג׳יגה״, עוברים תהליך הרשמה של עד 10 דקות וזהו!
 • לאחר ההרשמה מודיעים לוולט שאתם עובדי עם jiga

יש לכם שאלה? אתם מוזמנים לפנות אלינו (פרטי התקשרות למטה) ולקבל תשובה מפורטת.

מספר נייד/ווצאפ עסקי: 054-5555777

מייל: info@jiga.co.il
כתובת: ארלוזורוב 2 רעננה קומה 1

הרשמה

כדי להירשם ל jiga כשליח Wolt – נא מלאו את ההסכם להלן:

  הסכם התקשרות שנערך ונחתם ברעננה ביום

  בין: ג'יגה עובדים חכם בע"מ , חברה פרטית מספר 516169885 (להלן – "החברה")

  לבין

  (להלן "השליח/ה") מצד שני שיועסק בחברה בתפקיד שליח/ה.

  והואיל וברצון הצדדים להתקשר וכן לקבוע בהסכם זה את תנאי העסקתו/ה של השליח/ה אצל החברה;

  1.         מבוא

  1.1.   המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו.

  1.2.   כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.

  2.         הגדרות

  2.1.   תמורת השירותים" – סך התקבולים כולל מע"מ שישולמו לחברה מצדדים שלישיים בגין השליח/ה.

  2.2.   "שכר ברוטו" – תמורת השירותים בניכוי מע"מ ובניכוי דמי טיפול של החברה בסך 3.5% מתמורת השירותים.

  3.         הסכם מיוחד

  הסכם זה הינו אישי ומיוחד, המסדיר את היחסים בין החברה לבין השליח/ה וקובע באופן בלעדי את תנאי העסקתו/ה של השליח/ה על ידי החברה. על יחסי העבודה על פי הסכם זה לא יחול כל הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי שחל או יחול על השליח/ה, ויחסי הצדדים יקבעו על פי הסכם זה בלבד.

  4.         הגדרת התפקיד - תפקידים וסמכויות

  4.1.   במסגרת התפקיד ייתן השליח/ה שירותי שליחויות לצדדים שלישיים עמם תתקשר החברה בהסכמים מחייבים, והכל בכפוף להוראות הסכמים אלו והוראות הסכם זה.

  4.2.   באחריות השליח/ה לדווח לחברה את שעות העבודה בהן עבד כל חודש למעט אם שעות העבודה היו זהות לחודש קודם. מוסכם על הצדדים כי במידה שהשליח/ה לא ידווח בחודש מסויים חזקה עליו שעבד כמו בחודש שקדם לו.

  5.         שכר

  5.1.   תמורת עבודתו תשלם החברה לשליח שכר ברוטו כהגדרתו בהסכם זה בניכוי ניכויי השכר כאמור להלן.

  5.2.   מוצהר ומוסכם בזה, כי השכר מהווה את התמורה היחידה והבלעדית לה זכאי השליח/ה מאת החברה תמורת העסקתו/ה אצלה.

  5.3.   מתוך השכר תנכה החברה ניכויי שכר - תשלומי מיסים ו/או תשלומי חובה אחרים לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי (חלק המעסיק וחלק העובד), פנסיית חובה (חלק המעסיק וחלק העובד) ו/או כל מס ו/או אגרה החלים ו/או שיחולו על השליח/ה מכוח הוראות הסכם זה ו/או מכוח הוראות כל דין.

  5.4.   בהתחשב בכך שהשליח/ה מועסק על פי הסכם זה בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי ובתפקיד בו תנאי עבודתו ונסיבותיה אינם מאפשרים לחברה פיקוח על שעות עבודתו, אין הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשיא" 1951חלות על השליח/ה ועל העסקתו במסגרת החברה, והוא לא יהיה זכאי לתשלומים על פי חוק המנוחה. להסרת ספק מובהר בזאת שמשכורת השליח/ה נקבעה כך, שהיא כבר כוללת בתוכה מרכיב של כל התשלומים שהיו מגיעים לשליח/ה אילו חלו עליו הוראות חוק המנוחה.

  6.    פנסיה

  החברה מפרישה לקרן פנסיה נבחרת של חברת אלטשולר שחם כחוק. במידה שיש לשליח/ה קרן פנסיה קיימת, או אם ברצונו לבחור קרן פנסיה אחרת באחריותו להודיע על כך לחברה מיידית ולהעביר לה את כל הפרטים הדרושים.

  6.1.   תנאים נלווים הכלולים בשכר הברוטו

  6.2.   חופשה שנתית: דמי חופשה עפ"י חוק חופשה שנתית תשי"א- 1951, ישולמו לשליח/ה בתשלומים חודשיים.

  6.3.   דמי הבראה: דמי הבראה עפ"י דין, ישולמו לשליח/ה בתשלומים חודשיים.

  7.         תקופת ההסכם

  השליח/ה יועסק על ידי החברה החל מיום חתימת הסכם זה ועד לסיום ההתקשרות בהתאם להוראות הסכם זה.

  כל צד רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מוקדמת כדין.

  אני מאשר את הפרטים ואת הכתוב בהסכם בדף זה

  לאחר שליחת ההסכם, תעברו למילוי טופס 101

  הרשמה

  שלב 2: אנא מלאו טופס 101
  יצירת קשר

  אל תהססו, צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא ועניין

  צרו קשר בווצאפ